Szolgáltatás

Polgári jog

A polgári jog alapvető tárgyköre a jogalanyok vagyoni- és személyi viszonyai, ebből eredően a polgári jog az egyik legjelentősebb jogterület, mivel az egyének és a jogi személyek közötti magánjogi viszonyokat szabályozza. A polgári jog a mellérendeltségi viszonyban álló, egyenjogú személyek közti vagyoni viszonyokat, valamint az egyes személyhez fűződő jogokat szabályozza. 

A polgári jog területén nyújtott szolgáltatásom kiterjed a természetes- és jogi személyek peres- és nem peres eljárásokban történő képviseletére, valamint a polgári jog által szabályozott okiratok - szerződések és egyéb egyoldalú jognyilatkozatok - elkészítésére.

Peres képviselet, jogi képviselet

Ügyvédi tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítok a természetes- és jogi személyek peres- és egyéb nem peres eljárásokban történő képviseletére. Jogi képviselőként leveszem az ügyfél válláról azt a terhet, amelyet egy hivatalos eljárás okoz számára.

Széleskörű tapasztalatom van – többek között – a szerződéses (kötelmi) jogviták, ingatlanjogi jogviták, kártérítési perek, vagyonjogi perek, bontóperek, öröklési jogviták vitelében.

Elkötelezett vagyok amellett, hogy a hozzám forduló ügyfelek érdekeit a legmagasabb szintén képviseljem és hogy a jogvitákat gyorsan és hatékonyan oldjam meg. Az ügyvéd szerepe kritikus fontossággal bír a peres eljárásokban, mivel a jogi képviselő garantálja, hogy a megbízó jogai megfelelő minőségben érvényesüljenek az eljárás során.

A jogi procedúrák bonyolultsága és a jogszabályok állandó változása miatt szintén fontos, hogy olyan jogi képviselő álljon az ügyfél mellett, aki egyrészt figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályi előírásokat, másrészt az ügyfele sikere érdekében hatékonyan alkalmazza a törvényben meghatározott bizonyítási módokat.

A peres képviseleten túl teljeskörű jogi képviseletet nyújtok egyéb nem peres eljárásokban is, beleértve a hagyatéki eljárásokat is. A hagyatéki eljárásban történő képviselet során hatékony támogatást nyújtok hozzám forduló megbízók részére, hiszen segítséget nyújtok az öröklési jogi kérdések értelmezésében és felvilágosítást adok az ügyfelet megillető jogokról.

Bízza rám a képviseletét és gondoskodok róla, hogy az Ön érdekeit legjobban szolgáló eredményt érjem el.

Válóper, vagy bontóper és házassági vagyonjogi per

A házassági bontóperben, azaz házasság felbontására irányuló peres eljárásban a bíróság szükségszerűen dönt a házastársak gyermeke feletti szülői felügyeleti jog kérdésében, a gyermek és a különélő szülő közötti kapcsolattartás kérdésében, a gyermektartás mértékéről, a házastársi lakáshasználatról, valamint igény esetén a házastársi tartásról.

A házassági bontópernek nem tárgya a házastársak közös vagyonának megosztása, ezt az igényt a felek – megegyezés hiányában - a házassági vagyonjogi perben tudják rendezni.

Mind a két ügytípus komplex jogterületet ölel fel, ezért a jogi képviselő igénybevétele az eljárás eredményes viteléhez elengedhetetlen.

Hagyatéki perek

Hagyatéki pernek tekintjük mindazon peres eljárásokat, amelyek öröklési jogvitából erednek. A hagyatéki pereket általában hagyatéki eljárás előzi meg, amely eljárásokban az örökösök, hagyatéki hitelezők, igénylők között támad jogvita és így a hagyaték nem adható át teljes hatállyal. A hagyatéki pernek – többek között - tárgya lehet hagyatéki hitelezői igény elismerése, végrendelet érvényességének kérdése, kötelesrész iránti igény érvényesítése, hagyatékhoz tartozó vagyontárgy elbirtoklása iránti igény.

A hagyatéki perben, mint peres eljárásban az ügyvédi képviselet mind a jogterület jellege, mind a peres eljárás sajátosságai miatt szinte elengedhetetlen. 

Kártérítési igény érvényesítése

A polgári jog általános szabálya szerint, aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A mindennapi életben számos esetben fordulnak elő kártérítési ügyek, amelyeknek fő típusát különböztethetjük meg: a szerződésszegéssel okozott károkat, valamint a szerződésen kívüli károkozást.

Szerződésszegéssel okozott károk esetén a szerződésszegést megelőzően már állt fenn jogviszony a szerződő felek között, míg a szerződésen kívüli károkozás esetén a felek közötti jogviszony a károkozással létesül.

Ügyvédként a kártérítési igény érvényesítése során teljeskörűen eljárok a hozzám forduló ügyfelek érdekében, amely magában foglalja a kártérítési lehetőségek számbavételét, a kár összegének kiszámításában történő segítségnyújtást, majd a kártérítési igénynek az – akár peres eljárásban történő – érvényesítését.

Szerződésszegésből eredő igények érvényesítése

A szerződés megszegését jelenti bármely szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. A szerződésszegésnek több típusát különböztetjük meg, a legtipikusabb nevesített szerződésszegésnek a késedelem és a hibás teljesítés tekinthető.

A szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett felet több jogosultság illeti meg, ezek közé tartozik a teljesítés követeléséhez való jog, valamint a kártérítési igények érvényesítése.

Ügyvédként hatékony segítséget nyújtok abban, hogy a hozzám forduló ügyfelek részére a megfelelő eszközzel lépjek fel a szerződésszegésből eredő igények érvényesítése érdekében.

Ingatlanjog

Az ingatlanjog területéhez tartozónak tekinthető az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi okirat elkészítése és ellenjegyzése, az ingatlanok tulajdonjogának változásával összefüggő államigazgatási eljárásokban történő képviselet, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekből eredő jogviták.

Az ingatanokra vonatkozó okiratok közül a leggyakoribbak a tulajdonátruházó szerződések, azaz az adásvételi- és ajándékozási szerződések, valamint a használati szerződések, azaz a bérleti-, haszonbérleti szerződések, továbbá az épületek felépítésére vonatkozó vállalkozási szerződések. Praxisomban gyakran fordulnak még elő telekalakítási és épületkiemelésre irányuló eljárások.

A fenti szerződésekből eredő jogviták gyakran peres eljárások keretében folytatódnak.

Az ingatlanjog területén felmerülő szerződések elkészítését, illetve az ilyen szerződésekből eredő jogviták során a peres eljárásban történő képviseletet vállalom.

Okiratszerkesztés (szerződések)

A Polgári törvénykönyvben szabályozott egyes nevesített szerződéstípusok széleskörű lehetőséget biztosítanak az egyének és jogi személyek közötti magánjogi viszonyok szabályozására. Ezek közé a nevesített szerződések közé tartoznak – többek között - az adásvételi-, ajándékozási-, bérleti-, megbízási- és vállalkozási típusú szerződések.

A fenti egyes nevesített szerződéstípusok körébe tartozó szerződések elkészítésen felül vállalom további egyedi szerződések, megállapodások, egyezségek elkészítését, legyen szó házassági vagyonjogi szerződésről, házastársi közös vagyont megosztó szerződésről vagy végrendeletről.

A leggyakrabban előforduló szerződéstípusok és egyéb okiratok, amelyeknek elkészítését vállalom:

Adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés tárgya - ingó vagy ingatlan – dolog tulajdonjogának a visszterhes átruházása.

Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződés tárgya az adásvételi szerződésekhez hasonlóan szintén - ingó vagy ingatlan – dolog tulajdonjogának az átruházása, azonban az adásvételi szerződéssel ellentétben az átruházás ellenérték nélkül, ingyenesen történik.

Bérleti szerződés

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott ingó vagy ingatlan dolog használatát engedi át időlegesen a bérlő részére, és ezért a bérlő bérleti díj fizetésére köteles. A lakásbérleti szerződés szabályait – annak sajátosságai miatt - a Polgári törvénykönyv önálló cím alatt szabályozza.

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés alapján a megbízott a rábízott feladat ellátására köteles, míg a megbízó megbízási díj megfizetésére köteles. A megbízási szerződés alapján a megbízott nem köteles eredmény létrehozására, ezért ebbe a kategóriába tartoznak például a tanácsadói, könyvelői, oktatási és egyéb feladatok (pl.: fellépés, előadás tartás) ellátására irányuló szerződések.

Vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a vállalkozói díj fizetésére köteles. A vállalkozási szerződések tipikus példája az építési, kivitelezési szerződések, azonban ide sorolhatóak például a weboldal készítésére irányuló szerződések is. 

Házassági vagyonjogi szerződés

Házassági vagyonjogi szerződést házastársak vagy házasulók köthetnek és maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet az életközösségük ideje alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni szeretnének.

Házastársi közös vagyont megosztó szerződés

A házassági életközösség és az ezzel együtt bekövetkező a vagyonközösség megszűnése esetén bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását. A közös vagyon megosztása történhet ügyvéd által ellenjegyzett szerződés formájában. Amennyiben a házastársak nem tudnak megegyezni a közös vagyon megosztása során, úgy a rendezetlenül maradt igény a bíróság előtt érvényesíthető.

Okiratszerkesztés

Jogi dokumentumok előkészítése és megfogalmazása, amely során egy jogi szakember írásban rögzíti az ügyfél szándékait, jogi igényeit vagy jogi helyzetét, például szerződések, egyezségokiratok vagy jogi nyilatkozatok formájában.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272

©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross