Szolgáltatás

Válóper, házassági bontóper

A házasság felbontása bírósági hatáskörbe tartozó peres eljárás, amely a házasság felbontására irányuló kereseti kérelem bíróságra történő benyújtásával indul meg. A házassági bontóperben a feleknek számos járulékos kérdésben kell egyezségre jutniuk, illetve megegyezésük hiányában a járulékos kérdésekben a bíróság fog dönteni. 

A házassági bontóper megindítása és lebonyolítása a laikus számára rendkívüli bonyolult folyamatnak tűnik, ezért érdemes ügyvédi képviseletet igénybe venni a bontóper céljára.

A bontóper megindítását megelőzően a házastársaknak azt a kérdést kell eldönteniük, hogy közös megegyezéssel képesek lesznek-e a házasságuk felbontására. 

Válás menete

A házasság felbontása minden esetben a bíróságon zajlik, mivel a házasság felbontásáról a bíróság dönt. A bíróság a házasság felbontása során nem csak a házasság felbontásáról dönt, hanem az úgynevezett járulékos kérdésekről is, azaz a házastársak kiskorú gyermeke feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásról, a gyermektartás mértékéről, a házastársi közös lakás használatról, valamint erre irányuló kérelem esetén a házastársi tartásról. 

Mivel a fenti tárgykör egy komplex kérdéskör, ezért már a házasság felbontására irányuló elhatározást követően érdemes ügyvédet felkeresni abból a célból, hogy jogi tanácsaival támpontot adjon a feleknek arról, hogy milyen lehetőségeik vannak az egyezség kialakítására, illetve egyezség hiányában milyen tartalmú kereseti kérelem terjeszthető elő a bíróságon. 

A házassági bontóper két féle módon bonyolítható le: a felek által között egyezséggel és egyezség nélkül. Természetesen lehetőség van arra is, hogy a felek egyezség nélkül kezdjék meg az eljárást, majd a válóper során egymással egyezséget kössenek. Az egyezségnek ki kell terjednie valamennyi járulékos kérdésre, különben a bíróság nem bontja fel egyezséggel a házasságot. 

Amennyiben a házasság felbontását a házastársak megegyezésük alapján közösen kérik, akkor a bíróság a házasság megromlásához vezető okok feltárását mellőzi, tehát nem kell előadni a váláshoz vezető okfolyamatot. 

A válás ebben az esetben történik meg a leggyorsabban, így a házasság már az első tárgyaláson felbontható. 

Megegyezés hiányában is felbontja a bíróság a házasságot, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt és annak helyreállítására - az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján - nincs kilátás.

A bíróság a házasságot akkor is felbontja, ha a végleges megromlás kizárólag az egyik fél végleges elhatározásán alapul. 

Közös megegyezéssel történő válás esetén a keresetlevélhez már csatolható a felek között létrejött egyezség, míg megegyezés nélküli válás esetén a keresetlevélben részletezni kell, a házasság végleges és helyrehozhatatlan megromlásához vezető okokat. 

Válás elindítása

A válóper a házasság felbontására irányuló kereseti kérelem bíróságra történő benyújtásával indul meg. A keresetlevelet benyújtó felet nevezik felperesnek, míg a másik felet, akinek a részére a bíróság a keresetlevelet kézbesíti, alperesnek nevezik. Az alperesnek legkésőbb az első tárgyaláson nyilatkoznia kell a keresetlevélben foglaltakra.  

Milyen keresetlevél szükséges a váláshoz?

A házasság felbontására iránti pert személyesen kell megindítani, de ez természetesen nem zárja ki az ügyvédi képviseletet. A válóper eljárási illetéke 30 000 Ft. 

A válókeresetnek – az általános tartalmi elemeken túl – tartalmaznia kell a házasság megkötésére és a közös gyermekekre vonatkozó adatokat, azokat az adatokat, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható, valamint az életközösség fennállásának időtartamát, annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével. 

A keresetlevélben nem elegendő kérni a bíróságtól a házasság felbontását, a keresetlevélben már határozott kérelmet kell előterjeszteni az ún. járulékos kérdések tárgyában. 

A keresetlevélben már jelezni kell a bíróság részére, hogy a felek között a járulékos kérdések tárgyában az egyezség létrejött-e. Amennyiben az egyezség már rendelkezésre áll, azt a keresetlevélhez csatolni kell, azonban lehetőség van arra is, hogy a felperes jelzi, hogy a válást közös megegyezéssel kívánják lefolytatni, azonban az okiratba foglalt egyezség még nem áll rendelkezésre. 

Válóper menete

A keresetlevél benyújtását követően a bíróság a keresetlevelet kézbesíti az alperes részére, akinek legkésőbb a perfelvételi tárgyaláson nyilatkoznia kell a keresetlevélben foglaltakra. 

A bíróság a per bármely szakaszában, különösen a perfelvételi tárgyaláson megkísérli a felek békítését. Ha a békítés eredményre vezet a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti. 

Ha a perfelvételi tárgyaláson a felek nem békülnek ki és a perfelvételi nyilatkozataikat is megtették, akkor a bíróság a perfelvételt lezárhatja és kitűzi az érdemi tárgyalás határnapját, vagy nyomban áttér a válóper tárgyalására.

A perfelvétel lényege a jogvita kereteinek meghatározása, azaz a felek jelöljék meg, hogy pontosan mire irányul a kereseti kérelem, az alperes jelölje meg, hogy pontosan mire irányul az ellenkérelem, illetve a felek jelöljék meg a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. 

Az érdemi tárgyalási szak során a bíróság a perfelvétel során meghatározott keretek között bizonyítást folytat le, azaz meghallgatja a feleket, a perfelvétel során megjelölt tanúkat, okirati bizonyítékokat elemez, további szakértői bizonyítást folytat le. 

A válóperes eljárás keretében az alábbi vitás kérdésekben folytat le bizonyítást a bíróság

  • kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jog,
  • gyermek és különélő szülő közötti kapcsolattartás,
  • gyermektartás mértéke,
  • házastársi közös lakás használatának rendezése,
  • házastársi tartás,
  • az életközösség kezdő és befejező időpontja. 

A bizonyítás a peres felek feladata, a bíróság a felek indítványa alapján folytatja le a bizonyítást, viszont a kiskorú gyermekekkel kapcsolatos perek sajátossága, hogy a bíróság az általa szükségesnek ítélt bizonyítást hivatalból is elrendelheti. 

A házasság felbontása

Amennyiben a házasságot felbontó ítélet kihirdetését követően a felek nem terjesztenek elő fellebbezést, vagy a másodfokon eljáró bíróság is meghozta a döntését, akkor az ítélet jogerőre emelkedik és a válóper lezárul. A házasságot felbontó ítélet a házastársak közös vagyonával kapcsolatos rendelkezéseket nem tartalmaz. 

Válás közös megegyezéssel

A válás közös megegyezéssel történő lebonyolítása általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint a hagyományos – tényfeltárásos - válóper. Emellett lehetőséget ad arra, hogy a felek közvetlenül egyezzenek meg a válás feltételeiről, minimalizálva ezzel a konfliktusok lehetőségét és csökkentve a stresszt a válás folyamán. 

Közös megegyezéssel történő válás esetében a házasság akár 3 – 6 hónap alatt felbontható.

A válás menete közös megegyezéssel:

  1. A házastársak megállapodnak abban, hogy a házasságukat felbontják és a házasság felbontásán túl megegyeznek a járulékos kérdésekben is.
  2. A házasság felbontását a felperes a keresetlevél benyújtásával megindítja az illetékes járásbíróságon és a keresetlevélhez csatolja az alperessel kötött megállapodást, vagy legalább nyilatkozik arról, hogy a megegyezés létrejött, csak az írásba foglalása még nem történt meg.
  3. A bíróság a keresetlevelet kézbesíti az alperes részére és ezzel egyidejűleg kitűzi a perfelvételi tárgyalás időpontját. 
  4. A perfelvételi tárgyaláson a bíróság jóváhagyja a felek egyezségét és ezt követően ítélettel dönt a házasság felbontásáról. A bíróság abban az esetben hagyja jóvá a felek egyezséget, ha az összhangban van a jogszabályokkal és megfelelően védi a felek közös gyermekének és a feleknek az érdekeit.

Válás közös megegyezéssel ügyvéd nélkül

Bár nincs törvényi kötelezettség arra, hogy az érintett felek ügyvédet vegyenek igénybe a válás közös megegyezéssel történő lebonyolításához, sok esetben ajánlott lehet jogi segítséget kérni. Az ügyvéd segíthet az egyezség elkészítésében és ellenőrzésében, valamint felkészítést ad a bírósági meghallgatásra. 

Az ügyvédi költségek növelhetik a folyamat költségeit, egy tapasztalt ügyvéd segítségével az eljárás gyorsabban és zökkenőmentesebben lefolyhat és biztosítható, hogy a megegyezés és a kapcsolódó dokumentumok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ezáltal minimalizálhatóak a félreértések és az esetleges jogi problémák a válás folyamán.

Egyoldalú válás, tényállásos bontóper

A házasság egyoldalú válással is felbontható, ha az egyik fél úgy véli, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott. Ebben az esetben részletezni kell a házasság felbontásához vezető okfolyamatot.

A válás ebben az esetben akár évekig is elhúzódhat, hiszen a bíróságnak kell döntenie valamennyi járulékos kérdésben és ehhez a bíróságnak részletes bizonyítást kell lefolytatnia. 

Válóper költségei

A válóper során a következő költségekkel számolhatunk: A házassági bontóper illetéke 30 000 Ft. A szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése iránti kérelem illetéke 21 000 Ft. A kapcsolattartás rendezése iránti kérelem illetéke 21 000 Ft.  A gyermektartásdíj megfizetése iránti kérelem eljárási illetéke az egy éves tartásdíj összegének 6%-a. Igazságügyi pszichológus szakértő díja vizsgált személyenként nagyjából 120 000 – 150 000,- Ft. Az eljárás befejezésekor a perköltségeket pernyertesség-pervesztesség arányban viselik a felek.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272

©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross